Stanovení náhradních a opravných termínů závěrečné zkoušky

V souladu s § 5 odst. 1 a 3 vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a ukončování v konzervatoři absolutoriem, stanovuje komise pro závěrečné zkoušky a ředitel  níže uvedené termíny náhradních a opravných zkoušek.

Uchazeč oznámí řediteli školy písemně, ve kterém termínu chce opravnou zkoušku nebo náhradní zkoušku konat. Oznámení musí být doručeno řediteli školy nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky., 

Žáci, kteří nekonali závěrečnou zkoušku v řádnám termínu z důvodu neukončení posledního ročníku vzdělávání a kteří ukončí poslední ročník vzdělávání nejpozději do 31. srpna příslušného školního roku, konají závěrečnou zkoušku v měsíci září následujícího školního roku v termínu stanoveném zkušební komisí.

  1. termín 2. termín
písemná zkouška 12.9.2023 12.12.2023
praktická zkouška 13.9.2023 13.12.2023
  14.9.2023 14.12.2023
ústní zkouška 21.9.2023 21.12.2023

V Dačicích 22. 6. 2023
Mgr. Radek Hillay, ředitel školy